jaroslaw.felinski@gazeta.pl  /  tel. +48 602-105-852  /  tel. +48 508-608-136

CENTRUM  INSPEKTORSKO  AUDYTOWE ©

 

 

„RODO czy ZDROWIE PUBLICZNE”

 „W CZASIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO” - polemika

 

Ile i jakich kroków może i powinien podjąć kierownik podmiotu publicznego w zakresie „… działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej” (art. 1.ust.1 pkt 1; Dz. U. z 2020 r. poz. 1842,)? Wątpliwość dotyczy możliwości pozyskiwania informacji o przebytym zaszczepieniu przeciwko SARS-Cov2. Czytaj więcej...

 


 

„1001 DROBIAZGÓW RODO”

CYKL SPOTKAŃ WEBINARYJNYCH

 

 


 

 

KONWERSATORIUM IODO

Zapraszamy

 


 

KOMPLEKSOWE ZDALNE WARSZTATY
 

na temat:

 

„ZASADY ORGANIZACJI OCHRONY INFORMACJI W ŚWIETLE PRZEPISÓW O SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA
– A ZADANIA IOD i ASI”

 

 


 

Zapraszamy na szkolenie:

 

"Rada Rodziców i Dyrektor szkoły / przedszkola 
czyli kto odpowiada za dane osobowe wg RODO"


 


REMANENT 

OCHRONY   DANYCH   OSOBOWYCH

podsumowanie stosowania
 

CEL ZAJĘĆ: określenie i ocena:

 

     1. zakresu dokonanych zmian wewnętrznych organizacji

     2. poprawności ich wprowadzania

     3. potencjalnie zbędnych regulacji, czynności i opracowań

     4. dokonanych „audytów RODO” - o ile wykonano za 2018 i 2019

     5. wnioski

 

CZAS ZAJĘĆ - 10.00 - 15.30

MIEJSCE - WARSZAWA / KRAKÓW / GDAŃSK / WROCŁAW

 

Z uwagi na ryzyko
kopiowania programu szkolenia

 - autor i prelegent przesyła program osobom zainteresowanym
w korespondencji bezpośredniej.

 

iodo@iodoconsulting.pl

jaroslaw.felinski@gazeta.pl

 


 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE


ADMINISTRATORZE SPRAWDŹ i OCEŃ  SWOJEGO INSPEKTORA ODO ZA 2020 rok"

[PODMIOT OCENIAJĄCY WÓJT/DYREKTOR/PREZES]
 


 

 „RODO to nie  RODeO  !” 

© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

 

      RODO określenie które zyskało dobrą i złą prasę w ostatnich miesiącach ciągle elektryzuje. Faktem jest iż nie stanowi współczesnego wynalazku czy też odkrycia na miarę geniuszu A. Einstein’a czy Archimedesa. Jest historycznie uwarunkowanym elementem wysiłku twórczego, któremu kierunek nadali Samuel Warren i Louis Brandeis w 1890 roku  pod tytułem „The Right to Privacy” oraz  Prof. Andrzej Kopff z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod tytułem – „Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego” [ Warszawa – Kraków 1972].

     Zatem podwaliny ochrony danych osobowych, prywatności i intymności należy dostrzegać w kontekście historycznego rozwoju świadomości o problemach poszanowania praw podstawowych. Jest niezaprzeczalnym kontynuowaniem wcześniej obowiązujących regulacji prawnych.

 

W tym miejscu warto docenić przenikliwość spojrzenia autorów na problem poszanowania prawa do prywatności, szczególnie w dobie e~rzeczywistości i e~społeczności, czyli problematyki społeczeństwa informacyjnego.

 

 RODO jest próbą porządkowania zasad i reguł przetwarzania danych w wielu aspektach nowych zjawisk, a w oparciu o znajomość charakteru przetwarzanych danych, akcentuje i wyróżnia kwalifikacje osób funkcyjnych, tym samym wprowadza w strukturalnych działaniach administratora REWOLUCYJNĄ ZMIANĘ jakości zarządzania danymi osobowymi. Tą szczególną frazą wyrażoną w RODO jest edukacja, zmiana świadomości i szkolenia z przedmiotu poszanowania praw osób, których dane dotyczą.

 

Elementarne zadanie każdego inspektora ODO polega na informowaniu ADMINISTRATORA o:

 

- jego odpowiedzialności za wybór odpowiedniego inspektora;

-- zasadach podziału zadań i obowiązków personelu jednostki organizacyjnej,

--- etyce wykonywanych prac przez inspektora, w poszanowaniu przepisów organizacji i możliwości wykonania zadań w określonym czasie.

 

WAŻNE TYM SAMYM SĄ

 

K W A L I F I K A C J E Z A W O D O W E

 

czyli nowa jakość w minimalizowaniu ryzyka zarządzania danymi osobowymi

 

Przekształcenie ABI [w stosunkowo licznych przypadkach łączenie wielu funkcji i obowiązków, odbierane było jako obciążenie ponad siły pracownika sekcji, wydziału lub innej komórki organizacyjnej] o nieokreślonym standardzie wiedzy na Inspektora czyli specjalisty z kwalifikacjami zawodowymi pozwala w założeniu przepisów RODO zredukować ryzyko naruszenia praw osoby i odpowiednio ocenić skutki planowanych operacji przetwarzania danych u każdego administratora. Współpraca ze służbami informatycznymi [ASI], a także zaangażowanie kierowników komórek organizacyjnych sprzyjać powinno wprowadzaniu kultury organizacyjnej i klutury ochrony danych osobowych na określonym poziomie.

 

DANE OSOBOWE w ujęciu ich wartości w działaniach organizacji należy widzieć jako najistotniejszy „PRODUKT” organizacji, bez którego nie byłoby możliwe np. wydanie decyzji, podpisanie umowy, przyjęcie do szkoły, wykonanie egzekucji, a co za tym idzie wiele aplikacji nie powstałoby do obsługi TYCH DANYCH.

 

EWOLUCJA procesów przetwarzania danych w postaci nowych procedur, dokumentacji administratora, zabezpieczeń wewnętrznych i zewnętrznych, nowych rozwiązań systemów IT jest naturalnym podążaniem za rozwojem technologicznym i przekształcającymi się kategoriami zagrożeń.

 

Istotnym wzmocnieniem działań administratora / inspektora w świetle RODO jest konieczność realizowania trzech ważnych zadań:

 

DZIAŁANIA W ZAKRESIE PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKÓW

 

USTAWICZNE SZKOLENIA O ZRÓŻNICOWANEJ TEMATYCE I CHARAKTERZE

 

NADZÓR I AUDYTY – JAKO OCENA EFEKTYWNOŚCI RODO

 

Bazując na doświadczeniach wynikających z UODO i innych przepisów wykonawczych, standardów zarządzania wg PN rodziny 2700X, regulacjach resortowych określających specyfikę organizacji – proces zmian rozpoczęty w maju 2016 poprzez 2017 do 25 maja 2018 r powinien być systematycznie rozwijany i wzbogacany doświadczeniami wynikającymi z pojawiających się zagrożeń.

 

Pamiętać należy o staranności doboru środków i narzędzi w procesie zmian i przekształceń organizacyjnych,
aby RODO nie przekształcić w „RODeO”.

 

AUTOR

Jarosław Feliński - prekursor studiów podyplomowych [od 2004 roku] dla ABI i IODO, twórca, kierownik i opiekun autorskiego programu podyplomowych studiów ABI 2013 i IODO 2017 w kilku polskich uczelniach. Pomysłodawca i autor programu studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych – poziom zaawansowany”. Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001 [IRCA]. W latach 2009-2011 wykładowca i uczestnik Projektu FRDL Warszawa / Gdańsk – 5.2 POIG – o charakterze proinnowacyjnym: „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

13/11/2017 Warszawa

 


 

Zaproszenie do udziału w projekcie
 

Ośrodki akademickie realizujące studia podyplomowe IODO

 


 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH CONSULTING jest od 2013 roku podmiotem działalności gospodarczej współpracującej z grupą doświadczonych ekspertów zarządzania systemami bezpieczeństwa informacji, a także akademicką kadrą dydaktyczną w ramach prowadzonych zajęć na podyplomowych studiach specjalistycznych:

 • „Administrator Bezpieczeństwa Informacji - podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji” od 2013 r.
 • „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” od 2017 r.

Współpracownicy IODO Consulting to jednocześnie grupa Audytorów Wiodących PN ISO/IEC 27001 [IRCA] w latach 2013 - 2017 kierowany przez Jarosława Felińskiego wykonywał zadania w zakresie:

 • Opracowania i wdrożenia kompleksowej dokumentacji PBI i IZSI;
 • Audytu stanu zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych przetwarzanych danych osobowych;
 • Analizy i oceny bezpieczeństwa informacji zgodnie z Rozporządzeniem KRI;
 • Szkoleń dedykowanych pracownikom licznych jednostek organizacyjnych;
 • Wsparcia prawnego i informatycznego zgodności przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych.

Świadczymy usługi doradztwa i konsultacji w zakresie:

 • spełnienia określonych prawem zasad organizacji ochrony danych,
 • wskazania kto w jednostce ODPOWIADA ZA OCHRONĘ DANYCH,
 • określenia zakresu współpracy inspektora z informatykami [ASI],
 • elementarnego przygotowania personelu zaangażowanego przy przetwarzaniu danych osobowych.

Od 2007 Jarosław Feliński jako pomysłodawca i autor wielu inicjatyw edukacyjnych, pełnił rolę dyrektora merytorycznego I - VI FABI (forum administratorów bezpieczeństwa informacji w Warszawie), a także systematycznie i aktywnie występuje jako prelegent na konferencjach dot. ochrony danych osobowych. Efektem pracy, zaangażowania i zebranych doświadczeń były rozpoczęte w 2013 roku studia podyplomowe na bazie autorskiego programu w kilku polskich uczelniach.

 

Wiedza i doświadczenie zdobyte w licznych organizacjach w okresie wielu lat w kontekście zmian przepisów prawa, umożliwiły wypracowanie wysokiej jakości świadczonych usług, wsparcia, szkoleń i realnego audytowania zgodnego z metodologią i standardami ISO PN rodziny 27000.

 

Zaufały nam jednostki: resortu sprawiedliwości, edukacji narodowej [szkoły i inne placówki oświaty] Urzędy Miast i Starostwa Powiatowe, jednostki ochrony zdrowia, NFZ, szkolnictwa wyższego, parki narodowe i lasy państwowe, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, kancelarie prawne oraz wiele innych.

 

 

IODO CONSULTING ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ